FÖRSÄLJNING AV MARK

Årsmötet –  Försäljning av mark (19 Övriga frågor)  Styrelsen har fått ett flertal frågor och synpunkter kring denna fråga, och önskar därför göra några preciseringar och förtydliganden i tillägg till det som framgår av utsänt material. Ändamål och ansvar Styrelsen skall förvalta Läs mer…

ÄNDRING AV ANDELSTAL

Under rubriken “Ändring i andelstal” I verksamhetsberättelsen informerar styrelsen bland annat om att vi har börjat tillämpa 37 § AL (Anläggningslagen), som förutsätter att när ny fastighet inträder (t.ex vid avstyckning av tomt) ska ägaren förpliktas Läs mer…

PARKSLIDE

Då det är många i föreningen som har synpunkter och tankar angående parkslide, kommer föreningen bilda en arbetsgrupp som kommer arbeta med hur föreningen ska bekämpa denna invasiva växt. Arbetsgruppen kommer bestå av två representanter Läs mer…

Bygg- och slitageavgift

Om en fastighet tillfälligt (t. ex husbygge eller renovering) eller ihållande näringsverksamhet belastar våra vägar i större omfattning än vad som är naturligt för fritids- eller permanent boende, är fastighetsägaren enligt Anläggningslagen skyldig att till Läs mer…

SKOGSVÅRD

Arbetet med att gallra träd utmed våra vägar, kommer att återupptas i mitten av september. Vi återkommer med information om vilka dagar det planeras utföras, samt i vilken utsträckning det kan komma att påverka biltrafiken. Läs mer…