Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Ny i föreningen

Ny i föreningen

Dig som är nyinflyttad Fagerholmsbo!

Varmt välkommen till Fagerholm, ett av innerskärgårdens vackraste områden! Styrelsen för Fagerholms vägförening hoppas att du kommer att trivas här och vill ge dig lite information om området och samfällighetsförening.

Vad innebär det att vara medlem i en samfällighetsförening? När du köper en fastighet som ingår i en samfällighet blir du som fastighetsägare automatiskt medlem i en samfällighetsförening. Föreningen ansvarar för förvaltningen av samfällighetens gemensamma ytor och anläggningar. Medlemmar i en samfällighetsförening betalar en avgift till föreningen. Att vara medlem innebär också att man bör bidra till föreningens verksamhet efter bästa förmåga, genom att komma på städdagar och andra aktiviteter, komma på föreningens årsmöte och kanske engagera sig i föreningens styrelse. Här kan du läsa mer om samfälligheter. Ju mer vi kan göra själva desto lägre blir avgiften.

Vår förening förvaltar en gemensamhetsanläggning som heter Brunn GA:1 enligt ett anläggningsbeslut som du kan läsa på denna sida, där du även finner föreningens stadgar.

Fagerholms Vägförening är medlem i REV – Riksförbundet Enskilda Vägar.

Låt styrelsen veta att du flyttar hit
Informera snarast föreningens kassör att du har förvärvat en fastighet, du gör detta till föreningens mail: fv-styrelse@live.se. Då ser vi till att du får information och kallelser till våra möten, samt att vi når dig med avier för årsavgiften.

Fagerholm bjuder på fina naturupplevelser.

Sjön Fiskmyran och även Ingaröfjärden/Norra Ägnöfjärden inbjuder till bad, fiske samt rodd- och båtturer. Fiske i föreningens sjöar Fiskmyran och Dyn kräver tillstånd från föreningen om man inte är medlem i Fagerholms Vägförening.

Fiskmyrans badplats når du via Uddvägen och där kan du bada både från sandstrand, brygga och flytbrygga. Här anordnas varje sommar en simskola och möjlighet till märkestagning. På grund av den känsliga miljön i Fiskmyran, får endast båtar utan förbränningsmotorer användas. Båtar med elmotor får användas så länge hastigheten inte överstiger 5 knop. På vintern när Fiskmyran fryser, blir sjön en uppskattad plats för promenader, skridsko- och skidåkning och fiske. Det är dock fiskeförbud med burar och nät.

Ägnöfjärden når bäst du från klipporna nedanför festplatsen/fotbollsplanen som ligger bredvid Ekstranda. Klipporna kan upplevas som lite svåra att bada från, framförallt för mindre barn. Men klipporna lämpar sig väl för solbad eller för att bara njuta av den vackra utsikten. För de mindre barnen finns, förutom badplatsen vid Fiskmyran, möjlighet att bada från en liten sandstrand i Fagerholmsviken (småbåtshamnen).

Det natursköna, men svårtillgängliga området kring Dyn, försöker vi i möjligaste mån bevara och insatser har gjorts för att bibehålla vattenspegeln (du kan läsa mer under Projekt Rädda Dyn).

Det finns många stigar, promenadvägar och strövområden på vårt område. Det är inte tillåtet att köra motorfordon på stigar och i terrängen på den mark som föreningen äger.

Stoppställen för post och tidningar
Det finns ett antal så kallade stoppställen för brevlådor runt om på området. Till dessa stoppställen levereras post och morgontidningar. Det är viktigt att märka sin brevlåda med namn och adress på framsidan av postlådan, ej på locket.

Sophämtning
Sophämtning sker varannan vecka. Glöm inte att ställa fram sopkärlen nära vägen när du vill ha tömning.
Information om sophämtning för privatpersoner i enbostadshus från Värmdö kommun klicka här.

Förpackningar, glas, plast, batterier med mera kan lämnas vid återvinningsstationen på Ekobacken, läs gärna mer på kommunens hemsida.

Vägarna, tunga transporter, tjällossning och slitageavgifter
Vägstandarden på området är av varierad kvalitet. Då vägen både är smal och krokig och det på många ställen är begränsad sikt, uppmanas alla att respektera hastighetsbegränsningen på 30 km/tim och hålla ordentligt avstånd till framförvarande. De större vägarna har en beläggning som kan liknas vid asfalt. Trots kontinuerligt underhåll uppstår lätt gropar i vägen, särskilt efter vintersäsong. Om du ser gropar som behöver åtgärdas så får du gärna kontakta styrelsen om detta.

På våren tinar våra vägar gradvis under ett par veckor och är då extra mjuka och känsliga för tung trafik. Denna period kallas för tjällossningen och vi inför då ett tillfälligt förbud mot trafik tyngre än 4 ton. Normalt inträffar detta mellan mitten av mars och mitten av april. Om du har projekt på din fastighet som kräver tunga transporter så behöver du planera därefter.

Om du/ni behöver anlita tunga transporter till fastigheten bör samråd ske i god tid med vägfogden (via mail: fv-styrelse@live.se). Tunga transporter till och från enskilda fastigheter skapar onormalt slitage på vägarna och föreningens årsmöte har antagit ett regelverk för slitageavgifter som du som medlem behöver följa.

Röjning & underhåll
För att underlätta siktförhållanden och hålla el- och teleledningar fria från träd, grenar och sly, ansvarar respektive fastighetsägare för att röja i anslutning till tomtgränserna. Detsamma gäller skötsel och rensning av diken och vägtrummor i anslutning till tomterna. Detta är viktigt för att undvika skymd sikt och översvämningar som skadar vägen vid kraftigt regn eller snösmältning. På så sätt håller vi även nere kostnaderna för vägunderhåll.

Årsmöte
I juni varje år har föreningen årsmöte, till vilken alla fastighetsägare bli kallade. Motioner skall skickas till styrelsen senast under april månad.

Som fastighetsägare är man skyldig att årligen betala den avgift till föreningen, vars storlek fastställs vid årsmötet.

Årsavgifter till föreningen 2023-05-01 till 2024-04-30
Årsavgiften uppgår för närvarande till 1300 kr / andel inklusive moms.

  • Permanent boende (4 andelar):  5200 kr inklusive moms. 
  • Fritidsboende (3 andelar): 3900 kr inklusive moms.
  • Obebyggda tomter (1 andel): 1300 kr inklusive moms.

I tillägg till omfattar årsavgiften även en extra avgift för projektet Rädda Dyn på 850 kr.

Städdagar                                                                                                                                     
Föreningen organiserar städdagar enligt grönområdesplan på olika ställen i området, då bör medlemmar komma och hjälpa till. Information om kommande städdagar finns i nyhetsbrev och publiceras på hemsidan. Som ny medlem är det också ett bra tillfälle för dig att lära känna fler grannar och gemensamt bidra till en fin miljö i området.

Sociala aktiviteter
På området finns även aktiviteter som tennisskola, bouleklubb, simskola, kulturföreningen Lagårns vänner och båtklubben. Läs mer om dessa under respektive flik på hemsidan.

Om du undrar något, är intresserad av att engagera dig i området eller har idéer och förslag får du gärna höra av dig till styrelsen via mail fv-styrelse@live.se

Med vänlig hälsningar
Fagerholms Vägförening