Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Grönområdesgrupp

Grönområdesgrupp

Enligt Årsmötet har en Grönområdesgrupp bildats.

Gruppen består av representanter från styrelsen samt engagerade skogsvårdskunniga (teoretiskt och praktiskt) Fagerholmsbor.

Grönområdesgruppens medlemmar;

Christina Guggenberger (styrelserepresentant)

Christina Hugosson

Anna Tillgren

Björn Berggren

Rolf Boström

Fredrik Odebring (styrelserepresentant)

Vi uppmanar alla som vill engagera sig att kontakta någon av oss i gruppen eller maila till styrelsemailen

Generell omvårdnad om våra grönområden.
Uppskattningsvis består Fagerholm av kring 29 hektar sjöar och 32,45 hektar grönområde som vi medlemmar gemensamt äger och ansvarar för.

Det är viktigt att vi alla rensar efter de större arbeten som görs, förslagsvis inom närområdet där man bor. Medlemmar kommer att kallas till två naturvårdsdagar per år (maj & oktober), kallelse kommer att gå ut minst en månad i förväg.

Gruppen har efter inkomna rekommendationer från medlemmar och sakkunniga, tagit fram förslag till nedan åtgärdsplan;

Område Stig mellan Svartgärdsvägen till Fiskmyrevägen som går vidare till Fiskmyran
Första delen av stigen är mycket igenväxt och vi föreslår en gemensam upprensning.

Kontaktperson: Rolf Boström

Område slänt/backe Svartgärdsvägen
Detta område har tidigare rensats. Nu har mycket aspsly kommit upp vilket bör tas bort innan det blir stora träd.


Kontaktperson: Rolf Boström & Fredrik Odebring

Underhåll/Vattenvägar
Enligt rekommendationer av sakkunninga på Värmdö kommun är det viktigt att vi håller våra vattenvägar öppna speciellt med tanke på “plan inför kraftiga skyfall”

Område Dyn:
Här behöver vi hålla efter sly vid nya dämmet samt området mellan Fiskmyran och dämmet mot Dyn.


Kontaktperson: Anna Tillgren & Tina Bothén


Område gamla dämmet: samt utefter bäcken mot Fagerholmsvägen är helt igenväxt och bör rensas ordentligt från sly och mindre träd.


Kontaktperson: Christina Guggenberger & Christer Olsson

Område bäcken utefter Fagerholmsbacken ner mot Fagerholms Gård
är helt igenväxt av stora träd som även växer upp i ledningar och måste åtgärdas.

Kontaktperson: Christina Guggenberger

Område ängen ner mot Fiskmyran i början på Fagerholmsvägen
Detta område har tidigare rensats. Nu har mycket aspsly kommit upp vilket bör tas bort innan det blir stora träd.


Kontaktperson: Björn Berggren & August Falck

Fagerholms skogsvårdsplan/Christina Hugosson motion:
Enligt Fagerholms skogsvårds-/grönområdesplan och den motion som presenterades och beslöts på årsmötet, arbetar gruppen med att få förnyat rådgivningskvitto, ta in offerter samt att söka bidrag för nedtagning samt rensning mellan midsommarplatsen och klipporna. En ekinventering har tagits fram för att underlätta arbetet med att frihugga naturvärdesträd samt röja i aspuppslag.
Arbetet kommer att genomföras senast under februari månad 2023.


Kontaktperson: Christina Hugosson

I Skogsvårds-/Grönområdesplan ingår även Område Dalen (mellan Lagårn och Tillgrens Lada) Här har sly samt småträd rensats upp utmed större delen av stigen. Snöovädret i slutet av november orsakade även där skador på grenar och träd, samt ett par rotvältor. Dessa kommer att åtgärdas efter hand under vintern. Några större träd ska tas ned samt bortforsling av ris och grenar återstår.

Även för Dalen har vi fått ett nytt Rådgivningskvitto av Skogsstyrelsen där vi kan söka bidrag för att så småningom uppnå den målbild Skogsstyrelsen rekommenderar enligt Fagerholms Grönområdesplan som antogs på Årsmötet 2016.

-Kontaktperson Anna Tillgren & Christina Hugosson

Kommentarer är stängda.