Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Arbetsdag 1 Maj med anledning av arbetet vid Midsommarplatsen 

Arbetsdag 1 Maj med anledning av arbetet vid Midsommarplatsen 

Enligt Skogvårdsplanen arbetar vi vidare med åtgärden att frihugga gamla ekar tillsammans med tallar och skogslind.

Nu är det mesta mellan midsommarplatsen och havet gallrat, återstår lite arbete mellan midsommarplatsen och Ekstranda samt gallra i björkarna längs diket och någon utglesning av några ekar och tallar som står för nära varandra.

Beroende på hur snön smälter bort och hur blött det blir i marken så är planerna att köra ut virket så snart som möjligt.
Riset kommer att läggas i högar på berget och nere på ängen. Virket kommer att köras bort till försäljning.

Det har även rensats en del i Dalen (mellan Lagårn och Tillgrens Lada). Det ligger högar med ris . Även stockar i olika format och längder, vilka medlemmar på området är välkomna att hämta om så önskas för ved.

Vi kommer att behövas hjälpas åt att rensa upp kring Midsommarplatsen och hoppas på en stor uppslutning vid den arbetsdag som vi kallar till den 1 Maj.

Nedan underlag av vårt rådgivningskvitto från Skogsstyrelsen med beskrivning av arbetet som ska genomföras:

  • Upphört brukande av marken har gynnat snabbväxande trädarter som gran, asp och björk som nu beskuggar och konkurrerar om vatten och näring med de gamla ekarna och tallarna. Hugg bort träd som växer in i kronorna på ekar, lind och gamla tallar. gran avverkas i hela området. Unga aspar glesas ut men enstaka fritt stående asp lämnas för att kunna utveckla grov diameter till senare nytta för hackspettar. Små ekar och tallar samt plantor sparas för kontinuiteten av träd.
  • De gamla träden finns utspridda i hela området. Gamla tallar på bergsryggen och ek och lind i den lite bördigare sluttningen.
  • Genom frihuggning från konkurrens räddas de gamla spärrgreniga ekarna och tallarna med pansarbark till nytta för arter som lever på mycket gamla träd. Biologisk mångfald gynnas av att några aspar får större utymme och kan utveckla grova stammar. Fälls eller faller grova lövträd ska minst rotstocken lämnas i området till nytta för vedlevande insekter, svampar och mossor. Minst en fauna-depå med ris från de fällda lövträden ska lämnas på solig plats.
  • På relativt liten yta finns flera mycket gamla och spärrgreniga senvuxna ekar tillsammans med grova med gamla tallar med pansarbark eller av martallskaraktär. Nu är de hotade av främst snabbväxande unga granar och asp.
  • I brynet mot festplatsen frihuggs gamla ekar och grova gamla lövträd. Uppslag av rönn, nypon eller andra blommande buskar gynnas och sparas vid senare åtgärder.

Målbilden är denna:
Frihuggna gamla spärrgreniga ekar tillsammans med frihuggna solbelysta tallar och skogslind utan konkurrerande träd i kronorna spridda i området. I luckor växer några fritt stående aspar samt framröjda hasselbuketter som fått utveckla grova stammar och breda socklar, rönn och enbuskar. Plantor av ek och tall finns på solbelysta platser. Enstaka gammal björk som inte konkurrerar med någon ek växer i brynet. Lövträd eller tallar som dött har lämnats stående eller fälts och lämnats på marken.

Kommentarer är stängda.