SKOGSVÅRDSPLAN

SKOGSVÅRDSPLAN

Information Skogsvårdsplan Fagerholm.

Styrelsen för Fagerholms Vägförening, har beslutat följande angående arbetet med skogsvårdsplanen:
Avtalet med Handens Skog AB är uppsagt. Anledningen är att de virkespriser vi har utlovats ej kan hållas, detta gör att avtalet och uttag av säljbart timmer och massaved ej gör det möjligt att få det utfall som var beräknat.

Vidare beslutades på årsmötet att vi skulle bilda en arbetsgrupp, för att beakta skrivelse i motion nr 2 inlämnad till årsmötet. Arbetsgruppen bestående av Ingegerd Örnstedt och delar av styrelsen har sammanträtt två gånger. Önskemålet i motionen var att beakta gammal skog, lavar och mossor på vissa delar av vårt grönområde. Detta bidrar också till mindre uttag av timmer och massaved.

Vad gör Vägföreningen och hur går vi vidare?
Vägföreningen har kontaktat en skogsavverkare, som arbetar mer manuellt och har mindre och skonsammare maskiner för att hämta ut sågat virke. Vägföreningen kommer att röja alla markerade träd efter våra vägar som vi är skyldiga att ta ner, för att behålla det statliga vägbidraget. Vidare kommer vi att röja vissa områden som är lättåtkomliga samt att alla stormfällen tas om hand.
När sker detta? Arbetet är planerat att börja i februari 2020, under förutsättning att markförhållandena är ok, och att det finns virkeshandlare som är villiga att köpa timmer och massaved.

Styrelsen kommer att ta in offerter för röjning av de områden som är mer svåråtkomliga och därefter blir det en fråga för årsmötet 2020.

Fastighetsägare som anmält intresse att via Handens Skog avverka på sin egen tomt, har möjlighet att istället få denna tjänst utförd av den nya avverkaren Björn Hallrin. Önskar Ni komma i kontakt med honom, maila till: snickarn@live.com. Meddela adress på er fastighet, samt hur många träd ni vill ta ner. Ni kommer därefter att bli kontaktade efter den 15 januari 2020. Observera att denna uppgörelse är mellan respektive fastighetsägare och Björn Hallrin.

Styrelsen kommer att informera via hemsidan www.fagerholm.nu och Facebook innan arbetena går igång.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Lämna ett svar