Styrelsens ansvar och uppdrag

Styrelsens ansvar och uppdrag

Fagerholms vägförening är en samfällighetsförening. Vi äger gemensamt mark, sjöar, badplatser och vägar i området. Medlemmarna i styrelsen väljs vid årsmöten för att representera medlemmarna, såväl permanentboende som fritidsboende.

Styrelsens uppdrag är att förvalta och utveckla de gemensamma tillgångarna. Styrelsen förvaltar det förtroende vi fått genom att fatta egna beslut i det operativa arbetet i enlighet med vårt uppdrag. Frågor av stor ekonomisk eller principiell betydelse hänskjuter styrelsen enligt stadgarna till årsmötet att fatta beslut om.

Att försöka balansera olika behov och intressen kan också innebära att vissa styrelsebeslut inte utfaller till alla medlemmars belåtenhet. Vi i styrelsen har ställt upp på vårt uppdrag för att vi har ett engagemang för Fagerholm och vill bidra till att alla skall trivas här och för att påverka och anpassa området till den utveckling området befinner sig i.

På förekommen anledning vill vi förtydliga att vårt uppdrag inte är att vara poliser eller att utföra vaktmästarsysslor för enskilda medlemmar.

Varje styrelsemedlem är vald på två år och årsmötet har möjlighet att välja nya styrelsemedlemmar när respektive mandatperiod är slut. Intill dess fortsätter vi att göra vårt bästa för Fagerholm.

Ett Fagerholm vi är glada att bo i, där vi trivs och där vi välkomnar våra gäster!

En fungerande demokrat

En fungerande demokrati, i stort som smått, vilar på flera grunder. Medbestämmanderätt, ansvar och rättslig förankring är några. I de inlägg som förekommit på hemsidan angående orienteringskartan har medbestämmanderätten betonats mycket starkt, lagstödet i princip inte alls.

Ett årsmöte kan inte ta upp och besluta i en fråga som inte presenterats i kallelsen om inte samtliga medlemmar är närvarande och accepterar detta. (Lagen om förvaltning av samfälligheter §47).

Lämna ett svar