Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Avstyckning av fastigheter

Avstyckning av fastigheter

Bakgrund
Styrelsen fick på årsstämman 2020 i uppdrag av medlemmarna att bereda frågan om ersättning till övriga delägare vid avstyckning av en fastighet, och publicerade då detta dokument med en motivering och beräkning av ett skäligt ersättningsbelopp på 69.000 SEK.

Inga kommentarer på underlaget inkom innan årsmötet 2021 där uppdraget redovisades under punkt 6.6 i årsmöteshandlingarna.

Inför årsmötet 2022 inkom en motion som föreslog en sänkning av ersättningsbeloppet. Styrelsen behandlade motionen i punkt 13.6 av årsmöteshandlingarna. I punkt 13.6 av årsmötesprotokollet framgår årsmötets beslut att avslå motionen i enlighet med styrelsens rekommendation.

Hur går det till att avstycka sin fastighet?
När man önskar stycka av en fastighet behöver man kontakta Lantmäteriet och kommunen som har rutiner för detta.

I tillägg behöver man som medlem i en samfällighetsförening (som Fagerholms Vägförening) kontakta styrelsen för att ingå överenskommelse om andelstal och registrering av ersättningsbelopp för den nya fastigheten i gemensamhetsanläggningen enligt paragraf 43 i Anläggningslagen.

När överenskommelsen är godkänd av Lantmäteriet behöver medlemmen betala ersättningsbeloppet och styrelsen lägga till den nya fastigheten i debiteringslängden.