Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Specifika viktiga områden för Fagerholm

Specifika viktiga områden för Fagerholm

Dämmet vid Fiskmyran
Då magasinsvolym och vegetationen vid dämmet, på båda sidor av vägen, har bra
förutsättningar att suga upp större vattenmängder finns det inte direkt någon större risk
för att vägen ska regna bort. Dock mycket viktigt att trumman underhålls.

Svärtorna Svartgärdsvägen /Kroken
Fagerholms enda orangemarkerade område (näst högsta) är vid Ekstranda äng med
anledning av att platsen är väldigt sank. Den anlagda dammen bidrar positivt.

Dikena i området har bra växtlighet och utformning som transporterar vattnet vidare. Det
är bra att det finns växtlighet som har möjlighet att ta upp näring i vattnet i stället för att
det bidrar till övergödning i Baggensfjärden och att vatten ligger kvar är bra för lerjordens
hållfasta egenskaper i form av bärighet, dvs marken under vägens uppbyggnad. Torr
lerjord blir porös. Beläggningen som finns i vattnet är bra bakterier.

Svärtgärdsvägen (den grusade)
Vägen bör grusas varje år för att hålla en viss höjd från dikena. I övrigt ser diken bra ut
och har en bra utformning för att transportera vatten. Om dikningen blir för djup och för
god finns risk för ökad avrinning och torka.

Fagerholmsbacken (ner mot havet)
Där har bäcken en viktig funktion för vattentransportering. Lutningen är kraftig och vid ett
kraftigt skyfall ser man ingen större fara att vägen kan försvinna. Avrinning ned till
Baggensfjärden går sista sträckan över Fagerholms Gård, som kan ta emot stora flöden
från ett relativt stort avrinningsområde. För att inte öka översvämningsrisken vid gården är
det viktigt att behålla en låg hårdgöring.