Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Projektet Rädda Dyn

Projektet Rädda Dyn

Bakgrund
Inom Fagerholms samfällighets markområde ligger dammsjöarna Fiskmyran och Dyn. Dessa sjöar finns nämnda redan på 1600-talet då deras gemensamma vattensystem bidrog till att kvarnen (den största i Stockholm vid den tiden) nere vid Fagerholms gård kunde drivas.

Under årens lopp har provisoriska tätningar gjorts i Dyn, då den inte håller tätt vid sina dämmen. Nu  är läget mera akut och en genomgripande renovering/tätning bör göras för att säkerställa vattennivån.

Enligt lag är Fagerholms samfällighet ansvarig/skyldig att sköta och bevara de sjöar och grönområden som finns på området.

Läs gärna beskrivningen av DYN: “DYN IÖ

Nuläge
Då Dyns dämmen hela tiden försämrats, tillsattes på Fagerholms vägförenings årsmöte 2012 en “Rädda Dyn-grupp”.

Gruppen har sedan dess sett till att Länstyrelsen, enheten för miljöskydd, varit på platsbesök och inspekterat.

Därefter har två konsulter från WSP (ett ledande analys och teknikkonsultföretag inom bla vatten/miljö) varit här och gjort en utredning/åtgärdsplan för renovering av Dyn.

Som resultat av denna utredning rekommenderas följande åtgärder för de dämmen som reglerar sjön Dyn:

  • Det västra dämmet renoveras med bla spettluckutskov.
  • Det östra dämmet tätas genom utfyllnad med morän uppströms.

Renoveringen av den västra dämmet med spettluckutskov möjliggör bla avsänkning av sjön vid åtgärdande av det östra dämmet.

Kostnadsberäkningar för den östra dämmet visar att alternativet med tätkärna av morän har lägst kostnad. Det är också en robust och säker lösning, eftersom moränkärnan blir mycket bred.

Stockholm 2013-05-30

WSP Vattenbyggnad

Håkan Bond                Johan Holst

Vid årsmötet 2013  beslöts att “Rädda DYN-gruppen” skulle fortsätta sitt arbete, dvs att få fram pengar för att kunna genomföra renoveringen.

Ekonomi
Fagerholms samfällighet har skyldighet att underhålla och bevara våra gemensamma grönområden och sjöar.

“Rädda Dyn-gruppen” arbetar nu med att få den ekonomiska delen i hamn. Projektet blir både ett kulturhistoriskt och miljö/vatten ärende. Gruppen undersöker alla möjligheter till bidrag från tex Länsstyrelsen, Landstinget, privata bidrag , donationer och vädjar även därför till oss Fagerholmsbor att bidra. Många bäckar, stora som små….

Mål
Att vi under 2014/2015 får in tillräckligt med pengar, för att kunna ta in offerter på uppdraget.

Att under 2014 börja med att renovera det västra dämmet och därefter det stora östra dämmet.

Frivilliga bidrag kan sättas in på pg 35 63-5 märk med “Rädda Dyn” samt med avsändare.

Med vänliga hälsningar

“Rädda Dyn-gruppen” och Styrelsen för Fagerholms Vägförening

Gruppen består idag av
Christina Guggenberger, Tina Bothén, Kurt Löfgren, Puffen Hellman, Ingegärd Örnstedt

Frågor kontakta: Tina Bothén 070-212 60 94   Christina Guggenberger 070-269 63 37.

 

Obs: Kommentarsrutan är till för medlemmarna att skriva sin åsikt. Om du har en fråga som du vill att styrelsen ska besvara, ska du alltid skicka ett mail.