Ersättning för slitage och skador

Följande text är hämtad från föreningens verksamhetsberättelse för åren 2019 och 2020.

Om en fastighet tillfälligt (t.ex vid husbygge, renovering) eller ihållande näringsverksamhet belastar våra vägar i större omfattning än vad som är naturligt för fritids- eller permanentboende, är fastighetens ägare enligt Anläggningslagen skyldig att till Samfälligheten betala en skälig ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ökande användningen. Det gäller såväl slitage som eventuella skador. Tunga transporter ska anmälas till styrelsen via mail i förväg. Vi vill också be alla att påminna hantverkare och andra externa att hastighetsbegränsningen är 30 inom hela området.

Vid planering av stora arbeten som husbygge/tillbyggnad eller liknande samt startar upp näringsverksamhet åligger det därför fastighetsägaren att anmäla planerna till styrelsen, för att styrelsen ska kunna ta ställning till ersättning. Vid beräkning av ersättning kommer vägföreningen att använda Trafikverkets Schabloner/tabeller. REV har utarbetat ett standardavtal som föreningen kommer att använda.