Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Regelverk för slitageavgifter

Regelverk för slitageavgifter

Drift och underhåll av Fagerholms samfällighets vägnät bekostas i huvudsak av årsavgiften som betalas av
medlemmarna.

Utöver den årliga avgiften skall fastighetsägarna betala extra slitageavgift vid större byggprojekt inom sin
fastighet samt vid tillfällen då nyttjandet av vägarna väsentligt överskrider det som den årliga avgiften är
baserad på.

Skulle en enskild fastighetsägare eller dennes anlitade entreprenör orsaka skada på vägföreningens
tillgångar, kräver vägföreningen att fastighetsägaren täcker kostnaden för återställande. (Detta gäller
skada som inte är att betrakta som slitage som ju betalas med den årliga avgiften samt extra slitageavgift.)

Extra slitageavgift

Schabloniserade, fasta avgifter tas ut för att täcka extra slitage i samband med mark och byggarbeten på
fastigheter. Från och med årsmötet år 2021 har styrelsen beräknat den extra slitageavgiften för varje
enskilt fall enligt Revsriks metod. Detta medförde dock en hel del extra arbete för styrelsen utan att få in
tillräckligt med ekonomiska medel och därmed presenteras nu detta förslag:

Nedanstående ordningsföljd gäller:

 1. Fastighetsägare som planerar att använda vägarna i extra omfattning i samband med mark- eller
  byggarbeten meddelar styrelsen till fv-styrelse@live.se se före arbetsstart.
 2. Extra slitageavgift betalas till vägföreningens bankgirokonto med fastighetsbeteckningen angiven.
  Efter avslutat arbete meddelar fastighetsägaren detta och rapporterar eventuella skador som har
  inträffat. (Mindre skador som kan hänföras till det ökade slitaget ersätts via den extra
  slitageavgiften. Skador som orsakas av oaktsamhet räknas dock inte dit och ersätts separat av
  fastighetsägaren.)
 3. Skulle arbeten startas utan att styrelsen meddelats eller att avgiften inte betalats tas en extra
  avgift om 1000 kr ut för att täcka extra arbete för styrelsen.

Schablonavgifter

Nivå 1: 1000 kr Attefallshus eller utbyggnad i enlighet med Attefallsregler.

Nivå 2: 3000 kr tillbyggnad som inte anses vara omfattande, mindre markarbete (ex indragning av vatten
och avlopp). Vid fler än 3 tunga transporter (t.ex. etablering av grävmaskin eller lastbilsleverans av grus)
skall man betala slitageavgiften.

Nivå 3: 6000 kr markarbete som är mer omfattande med många eller tunga transporter, uppförande av
komplementbyggnad eller större tillbyggnad på befintligt hus som kräver bygglov. Bygger man en
komplementbyggnad eller bygger till huset och drar in vatten och avlopp samtidigt så hamnar man här.

Nivå 4: 12 000 kr nybyggnation och markarbete i samband med detta. (Här ingår vatten och avlopp,
markåterställning osv.)

Som tung transport räknas ex. lastbil med grus, 10 ton eller tyngre.