FÖRSÄLJNING AV MARK

Årsmötet –  Försäljning av mark (19 Övriga frågor) 

Styrelsen har fått ett flertal frågor och synpunkter kring denna fråga, och önskar därför göra några preciseringar och förtydliganden i tillägg till det som framgår av utsänt material.

Ändamål och ansvar

Styrelsen skall förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar och vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Utgångspunkten för vårt arbete är att underhålla, vårda och utveckla dessa tillgångar, alltså inte avyttra någon del. De samfällt ägda fastigheterna tillför stora värden för livet på Fagerholm. De utnyttjas bl a som strövområden, badplatser, festplats, tennis- och boulebanor, båtbryggor, en lagård med galleri och andra aktiviteter. För vissa ändamål hyr våra lokala föreningar mark och driver verksamheten.

Vems är förslaget?

Förslaget om köp av del av föreningens fastighet Brunn 1:8 kom till styrelsen från fastighetsägaren till Brunn 1:16 Källbacken (fd Ekstranda). Johan Schuster kunde lika gärna ha lagt fram sin propå som en motion till stämman. Det är enligt stadgarna styrelsens uppgift att bereda avgivna motioner och förslag och vi har i dialog med Schuster i den förbindelse ställt en rad krav som förutsättning för att rekommendera en försäljning.

Styrelsen har inte – och vill heller inte – själv ta initiativ till försäljning av föreningens mark. I detta fall har vi emellertid efter att ha fått genomslag för viktiga krav och förutsättningar valt att rekommendera en avyttring, men preciserar samtidig att ett beslut om försäljning bara kan fattas av stämman och att det kräver att två tredjedelar av medlemmarna på stämman röstar för.

 

Vad innebär förslaget?

En försäljning tillgodoser, enligt vår uppfattning, medlemmarnas gemensamma bästa      bl. a eftersom:

 • Källbacken ända sedan 2002 enligt avtal med föreningen har haft rätt att, som inhägnad grönyta, nyttja den del av föreningens fastighet det rör sig om (rött på bifogad skiss).
  Vi har satt som en förutsättning för en eventuell försäljning att ingen förändring av nyttjandet av marken ska ske, dvs marken ska förbli grönyta.
 • samma avtal ger våra medlemmar rätt att med åtkomst via bro över ravinen utnyttja badklipporna på Källbackens nordvästra hörn för bad. Denna rätt ska kvarstå efter en eventuell överenskommelse om försäljning.
 • vi bedömer att denna ängsmark har ett obetydligt värde för det dagliga livet för samfällighetens medlemmar och att en så sank mark som detta erbjuder mycket få alternativa användningsområden för föreningen.
 • köparen efter ett eventuellt köp planerar en dikning av marken som också skulle göra föreningens mark vid Kroken och Svärtgärdsvägen torrare.
 • köpeskillingen på 2,5 Mkr (= 1,95 Mkr efter skatt). Det är ett ansenligt belopp och motsvarar de totala kostnaderna för samfälligheten för nästan tre års verksamhet. Pengarna ger föreningens medlemmar stora möjligheter:
  – att genomföra renovering av dämmen, vägförbättringar och andra projekt årsmöten måtte besluta om.
  – pengarna kan användas till att avbetala lånet som togs upp för att renovera Dyn, varpå den extra avgiften på 850 kr/år som varje medlem annars ska betala i ytterligare fem år kan tas bort.
  – ett annat alternativ är att sänka medlemsavgiften.

Mvh Styrelsen

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ÄNDRING AV ANDELSTAL

Under rubriken ”Ändring i andelstal” I verksamhetsberättelsen informerar styrelsen bland annat om att vi har börjat tillämpa 37 § AL (Anläggningslagen), som förutsätter att när ny fastighet inträder (t.ex vid avstyckning av tomt) ska ägaren förpliktas att utge ersättning till övriga delägare.

I dessa fall är det Lantmäteriet (inte föreningen), som beslutar om andelstal och att ersättning ska utgå.

Vi skriver också att ersättning ska utgå när andelstal höjs för fastighet. Detta är korrekt i fall där det är Lantmäteriet som beslutar om ändring av andelstal. Att ändra andelstal på grund av att användningssätt ändras stadigvarande är emellertid ett styrelsebeslut fattat i enlighet med AL 24 a och då ska enligt lagens förarbeten ersättning inte utgå.

I korthet:

Ersättning ska nu och i framtiden utgå vid avstyckning av tomt, men inte när t.ex. fritidsfastighet övergår till att vara helårsbostad.

Mer om detta på årsmötet den 20 september!

 

/Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PARKSLIDE

Då det är många i föreningen som har synpunkter och tankar angående parkslide, kommer föreningen bilda en arbetsgrupp som kommer arbeta med hur föreningen ska bekämpa denna invasiva växt.
Arbetsgruppen kommer bestå av två representanter från styrelsen och 2-3 medlemmar.
Vill du vara med i denna arbetsgrupp kan du antingen skriva ett svar (inkl dina kontaktuppgifter) på inlägget på föreningens facebookgrupp eller skicka ett mail till styrelsen: fv-styrelse@live.se
Mvh
Styrelsen
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny lokal och ändrad starttid för årsmötet

Årsmötet för Fagerholms vägförening kommer hållas i ny lokal och ändrad starttid.

Den nya tiden är söndagen den 20 september år 2020, klockan 10.30 – 12.30.

Plats: Gustavsbergsteatern, stora salongen.

Ingen begränsning gällande antal mötesdeltagare, dock en person per fastighet.

Under de rådande omständigheter med Covid-19 sköt styrelsen med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendation upp årets årsstämma, som enligt våra stadgar skall hållas i juni månad. Även om rekommendationen kvarstår kräver dock den fortsatta förvaltningen av föreningen, att stämman genomförs.

Styrelsen valde först att följa REV´s (Riksföreningen Enskilda vägar) rekommendationer gällande max 50 mötesdeltagare. Nu ser styrelsen en demokratisk vinning att frångå denna rekommendation, dels på grund av att många medlemmar har uttryckt ogillande inför denna begränsning, att många viktiga frågor ska avhandlas samt att intresset för att delta på årsmötet har visat sig ovanligt stort detta år.

Styrelsen har lyckats hitta en lokal som tillåter slutet sällskap över 50 personer och kan därför informera att årsmötet kommer hållas i Gustavsbergsteatern kl 10.30-12.30 utan begränsning av antal deltagare.

Trots att vi nu kan vara fler än 50 personer på årsmötet, ska vi ändå göra det vi kan för att begränsa risken för en eventuell smittspridning av Covid-19. Därför gäller fortfarande att alla måste föranmäla sig samt att det endast får vara en person per fastighet som deltar. Om du äger två fastigheter rekommenderas att dessa fastigheter företräds av en person.

För att säkerställa ett brett deltagande i beslutsprocessen uppmuntrar styrelsen medlemmar som inte kan eller inte vill delta fysiskt, att låta sig företrädas av ett ombud. Du ger ombudet den skriftliga fullmakt som ombudet i fråga visar upp när hen registrerar sig vid mötet. Med stöd i ny tillfällig lag, har styrelsen beslutat att ombud kan företräda upp till tre medlemmar. Vill du ge styrelsens ordförande fullmakt, skickar du skriftlig fullmakt till: Kurt Löfgren Fagerholmsvägen 30, 13463 Ingarö. Fullmakten finns med i utskick med kallelsen.

Den obligatoriska föranmälan görs via ett anmälningsformulär som du når denna länk:

https://forms.gle/CJ58QCyQyDu4NAWo8

Länken finns även på föreningens facebookgrupp (Fagerholms samfällighetsförening). Om man ej har tillgång till internet eller mobil, kan man göra anmälan genom att ringa Anna Norling på 070-878 05 27. Vid föranmälan ska du ange namn, adress, fastighetsbeteckning och mailadress/mobilnummer. Du kommer få bekräftelse på din anmälan via angivet mailadress/mobilnummer.

Om du vill ta tillbaka din anmälan, är det viktigt att du skickar in formuläret på nytt med samma uppgifter som tidigare samt fyller i ”Jag ångrar min anmälan” med ditt namn.

Vid frågor, vänligen maila styrelsen: fv-styrelse@live.se

Välkomna!

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Parkslide vid infarten Fagerholmsvägen

Styrelsen har varit i kontakt med Värmdö kommun angående parkslide på infarten Fagerholmsvägen.
Marken där ägs av Värmdö kommun, så det är deras ansvar att försöka ta bort parksliden.
Kommunen skall åka och besiktiga och sedan återrapportera till styrelsen
Posted in Uncategorized | Leave a comment