Skogsvård vid Fagerholmsvägen 12 oktober – 23 oktober

Hej alla!

Styrelsen vill informera om nyligen påbörjat arbete med skogsvård invid Fagerholmsvägen som beräknas pågå till 23:e oktober. Arbetsområdet omfattar ytan mellan vägen och Fiskmyran, från transformatorhuset vid nedgången till Sotarudden till Fagerholmvägen 32. Området Alkärret är undantaget på grund av sin naturvårdsklassning. Arbetet sker manuellt och gäller gallring av granar och vindfällen. Många av granarna är angripna av granbarkborrar eller har rötskador i stammen.

Vänliga hälsningar från styrelsen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Protokoll från årsmöte 20 september 2020

Protokoll från Fagerholms vägförenings årsmöte den 20 september 2020

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Välkomna till städdag på Fiskmyrans badstrand – 11 oktober 10.00!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

FÖRSÄLJNING AV MARK

Årsmötet –  Försäljning av mark (19 Övriga frågor) 

Styrelsen har fått ett flertal frågor och synpunkter kring denna fråga, och önskar därför göra några preciseringar och förtydliganden i tillägg till det som framgår av utsänt material.

Ändamål och ansvar

Styrelsen skall förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar och vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Utgångspunkten för vårt arbete är att underhålla, vårda och utveckla dessa tillgångar, alltså inte avyttra någon del. De samfällt ägda fastigheterna tillför stora värden för livet på Fagerholm. De utnyttjas bl a som strövområden, badplatser, festplats, tennis- och boulebanor, båtbryggor, en lagård med galleri och andra aktiviteter. För vissa ändamål hyr våra lokala föreningar mark och driver verksamheten.

Vems är förslaget?

Förslaget om köp av del av föreningens fastighet Brunn 1:8 kom till styrelsen från fastighetsägaren till Brunn 1:16 Källbacken (fd Ekstranda). Johan Schuster kunde lika gärna ha lagt fram sin propå som en motion till stämman. Det är enligt stadgarna styrelsens uppgift att bereda avgivna motioner och förslag och vi har i dialog med Schuster i den förbindelse ställt en rad krav som förutsättning för att rekommendera en försäljning.

Styrelsen har inte – och vill heller inte – själv ta initiativ till försäljning av föreningens mark. I detta fall har vi emellertid efter att ha fått genomslag för viktiga krav och förutsättningar valt att rekommendera en avyttring, men preciserar samtidig att ett beslut om försäljning bara kan fattas av stämman och att det kräver att två tredjedelar av medlemmarna på stämman röstar för.

 

Vad innebär förslaget?

En försäljning tillgodoser, enligt vår uppfattning, medlemmarnas gemensamma bästa      bl. a eftersom:

 • Källbacken ända sedan 2002 enligt avtal med föreningen har haft rätt att, som inhägnad grönyta, nyttja den del av föreningens fastighet det rör sig om (rött på bifogad skiss).
  Vi har satt som en förutsättning för en eventuell försäljning att ingen förändring av nyttjandet av marken ska ske, dvs marken ska förbli grönyta.
 • samma avtal ger våra medlemmar rätt att med åtkomst via bro över ravinen utnyttja badklipporna på Källbackens nordvästra hörn för bad. Denna rätt ska kvarstå efter en eventuell överenskommelse om försäljning.
 • vi bedömer att denna ängsmark har ett obetydligt värde för det dagliga livet för samfällighetens medlemmar och att en så sank mark som detta erbjuder mycket få alternativa användningsområden för föreningen.
 • köparen efter ett eventuellt köp planerar en dikning av marken som också skulle göra föreningens mark vid Kroken och Svärtgärdsvägen torrare.
 • köpeskillingen på 2,5 Mkr (= 1,95 Mkr efter skatt). Det är ett ansenligt belopp och motsvarar de totala kostnaderna för samfälligheten för nästan tre års verksamhet. Pengarna ger föreningens medlemmar stora möjligheter:
  – att genomföra renovering av dämmen, vägförbättringar och andra projekt årsmöten måtte besluta om.
  – pengarna kan användas till att avbetala lånet som togs upp för att renovera Dyn, varpå den extra avgiften på 850 kr/år som varje medlem annars ska betala i ytterligare fem år kan tas bort.
  – ett annat alternativ är att sänka medlemsavgiften.

Mvh Styrelsen

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ÄNDRING AV ANDELSTAL

Under rubriken ”Ändring i andelstal” I verksamhetsberättelsen informerar styrelsen bland annat om att vi har börjat tillämpa 37 § AL (Anläggningslagen), som förutsätter att när ny fastighet inträder (t.ex vid avstyckning av tomt) ska ägaren förpliktas att utge ersättning till övriga delägare.

I dessa fall är det Lantmäteriet (inte föreningen), som beslutar om andelstal och att ersättning ska utgå.

Vi skriver också att ersättning ska utgå när andelstal höjs för fastighet. Detta är korrekt i fall där det är Lantmäteriet som beslutar om ändring av andelstal. Att ändra andelstal på grund av att användningssätt ändras stadigvarande är emellertid ett styrelsebeslut fattat i enlighet med AL 24 a och då ska enligt lagens förarbeten ersättning inte utgå.

I korthet:

Ersättning ska nu och i framtiden utgå vid avstyckning av tomt, men inte när t.ex. fritidsfastighet övergår till att vara helårsbostad.

Mer om detta på årsmötet den 20 september!

 

/Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment